Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Adatvédelmi tájékoztató

 ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

JUTAKI KFT.

-     ADATKEZELŐ  -

Székhelye:  2040 Budaörs, Kisfaludy utca 18.
Nyilvántartási száma: 13-09-228818
Nyilvántartó szervezet: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 32346497-2-13
Képviseletében: Véghné Juhász Krisztina Júlia ügyvezető
E-mail címe: info@hungary-expert.com
Weboldal: www.tanartovabbkepzes.hu
Levelezési címe: 2040 Budaörs, Kisfaludy utca 18.

 

A JUTAKI Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: JUTAKI Kft.) az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli a működése során birtokába jutott személyes adatokat és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelését és feldolgozását az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) összhangban, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

A JUTAKI KFT. továbbá jelen Adatkezelési Tájékoztatóban biztosítja és ismerteti az Ügyfelei (Érintett) személyes adatinak kezelésével kapcsolatos jogait.

A JUTAKI KFT. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztatót bármikor megváltoztathassa.

Az esetleges változásokról kellő időben értesítést ad a www.tanartovabbkepzes.hu honlapján. A JUTAKI KFT. elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. JUTAKI KFT. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, és adatkezelésére az alábbi törvényi rendelkezéseket is alkalmazni kell:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

A JUTAKI KFT. garantálja, hogy működése során, továbbá az általa használt ügyviteli rendszer működtetése során biztosítja a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezeti és technikai megoldásokat.

A JUTAKI KFT. az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet és a felmerülő magas kockázatú incidensekről tájékoztatja az incidenssel érintett személyeket, továbbá a NAIH-ot.

A JUTAKI KFT. a hozzá papírformában érkező anyagokat papír alapon tartja nyilván, valamint azokat az irattározás kritériumainak megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag biztonságos őrzésére alkalmas helyiségekben kezeli.

Az elektronikusan tárolt adatok tárolása saját-és más általi fejlesztésű szoftver, ügyviteli rendszer használatával, megfelelő informatikai védelemmel ellátva, biztonsági mentések alkalmazásával történik.

Az adatok megismerésére jogosultak a jogosultsági szinteknek megfelelően a JUTAKI KFT. vezetői, és munkavállalói, továbbá az adatfeldolgozók korlátozottan.

Az ERP ügyviteli rendszerben tárolt, illetve a JUTAKI KFT. egyes adatkezeléseivel kapcsolatos adatkezelések részletes tájékoztatói a JUTAKI KFT. egyes adatkezeléseiről szóló tájékoztatók alpontok alatt érhetők el részletesen.

 1. A JUTAKI KFT. az alábbi tevékenységek során felmerülő egyes adatkezeléseket folytatja:
 1. ERASMUS KA1-es pályázatra történő jelentkezés és képzésen történő részvétel tanárok és munkatársak részére
 2. Pályázatírói webinárium, rendezvény
 3. ERASMUS+ Diákmobilitás, azaz a KA2-es pályázatra történő jelentkezés és képzésen és cserediák programban történő részvétel
 4. ERASMUS és Hungary Expert Utazási Iroda saját képzései
 5. JUTAKI KFT. oktatóinak, tanárainak oktatási tevékenysége
 6. Munkavállalókra, munkaszerződésekre vonatkozóan
 7. Képzési Szerződésekkel kapcsolatosan
 8. Hírlevél küldéssel kapcsolatosan
 9. Honlap (tanartovabbkepzes.hu) működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés
 10. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszkezelés során
 11. Igényérvényesítés során
 12. Kiskorúak adatkezelésével kapcsolatosan
 1. Adatfeldolgozók
 • Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 1. Jogérvényesítés
 2. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelési Tájékoztatóban a GDPR 4. cikkében foglalt fogalmakat használjuk.

definíciók

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 1. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 1. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 1. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 1. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 1. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 1. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

1.     ERASMUS KA1-es pályázatra történő jelentkezés és képzésen történő részvétel tanárok és munkatársak részére

 

A JUTAKI KFT. a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve ERASMUS KA1-es pályázati támogatásban résztvevő oktatási intézmények tanárai és munkatársai részére külföldi intézményeknél képzést biztosít. Az együttműködés során a JUTAKI KFT. biztosítja a részt vevő tanár hallgatók számára a képzésre való jelentkezési és képzési felületet. A JUTAKI KFT. a jelentkezések után a hallgatók adatait átadja a képzést lebonyolító intézmény részére a bizonyítványok megszerzése és a szállás biztosítása érdekében (adattovábbítás).

 • Az adatkezelés célja

A JUTAKI KFT. a tanár és munkatárs hallgatók részére ERASMUS KA1-es pályázathoz kapcsolódó képzésekre/kurzusokra történő jelentkezés és részvétel, továbbá szállás és közlekedés biztosítása céljából kezeli a megadott adatokat.

Kezelt adatok köre

Jelentkezés során a kiválasztott kurzus megrendelésének teljesítéséhez.

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Neme (szállás okán),

Nemzetisége (külföldiek kurzushoz szükséges száma okán),

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám,

Munkaerőpiaci státusz,

Végzettség, egyéb megjegyzések,

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

OKM azonosító (FAR rendszer okán).

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám,

E-mail cím,

Kapcsolattartó neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

Számlázási adatok,

intézmény Erasmus+ szerződés száma,

intézmény OID azonosítója.

Egyéb a JUTAKI KFt. érdekkörébe tartozó önkéntes alapon megadható adatok:

Kér-e hírlevél küldést,

Honnan hallott rólunk.

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név,

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli a jelentkezés visszaigazolásáig.

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a visszaigazolást követően szerződés alapján a szerződés teljesítését követő 5 évig, azaz elévülési ideig kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a visszaigazolásig a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező hozzájárulása a szerződéshez szükséges lépések megtételéhez.

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés visszaigazolását követően a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződéses kötelezettség teljesítése a kurzusokon való részvétel biztosítása.

Adattovábbítás

A JUTAKI KFT. a képzés bonyolító külföldi vagy magyar intézményeknek továbbítja a kurzuson való részt vevők alábbi adatait:

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Neme (szállás okán),

Nemzetisége (külföldiek szükséges száma okán),

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám,

Munkaerőpiaci státusz,

Végzettség, egyéb megjegyzések,

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

OKM azonosító (FAR rendszer okán),

Intézmény ERASMUS szerződésének száma,

Intézmény OID azonosítója.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám,

E-mail cím,

Kapcsolattartó neve és elérhetősége.

 

 • Az adatkezelés célja a kurzusokkal kapcsolatosan

A JUTAKI KFT. a diák hallgatók ERASMUS KA1-es pályázathoz, ERASMUS KA2-es pályázathoz kapcsolódó saját szervezésű képzéseire/kurzusaira történő jelentkezés és azok lebonyolítása, valamint vizsgáztatás és bizonyítvány/tanúsítvány kiállítása céljából kezeli a megadott adatokat.

Kurzusokkal kapcsolatosan további kezelt adatok

Kurzus adatai Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után
Kurzusok órái

Jelenlévő hallgatókról Jelenléti Ív,

Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról,

Videófelvétel online órákról

Csoport kommunikáció körlevél, értesítés címzettek részére
Értékelések, szint mérés Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés
Tanúsítványok Hallgatónak kiadott tanúsítványok sorszáma, igazolt szint, másolat, átvétel nyilvántartása

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezést követően létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítéséig kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Adattovábbítás

A JUTAKI KFT. a képzés bonyolító külföldi vagy magyar intézményeknek továbbítja a kurzuson való részt vevők adatait, hogy a kurzus. Az alábbi adatokat továbbítjuk a kurzust lebonyolító intézmények felé:

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Neme,

Nemzetisége,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége, (útlevél vagy személyi igazolvány, diákigazolvány)

Kiskorúak esetében a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám (esetleges sürgős, bekövetkezett egészségügyi probléma esetében ellátáshoz),

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám, e-mail, kapcsolattartó/törvényes képviselő neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Számlázási adatok.

 

A JUTAKI KFT. a képzés elvégzéséről a FAR (Felnőttképzési Akkreditációs Rendszerbe) rendszerbe való nyilvántartás végett továbbítja és feltölti az alábbi adatokat:

-        Jelentkező Születési neve,

-        Anyja neve.

 

 • Adatkezelés célja

A JUTAKI Kft. a kurzusokra, képzésekre jelentkezők számlázással kapcsolatos adatait csak önfinanszírozás esetében kezeli a számla kiállítása céljából. Pályázatos jelentkezők esetében a számla a munkáltatója nevére kerül kiállításra.

Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név/ vagy munkáltató neve.

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Adatkezelés időtartama

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

 

Adatkezelés jogalapja

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

2.     Pályázatírói webinárium, rendezvény

 

A JUTAKI KFT. az ERASMUS KA1-es és KA2-es pályázati támogatásban résztvevő oktatási intézmények munkatársai, vezetői részére pályázatírói képzést biztosít. A JUTAKI KFT. biztosítja a résztvevő számára a képzésre való jelentkezést.  

 • Az adatkezelés célja

A JUTAKI KFT. a pályázatírói webináriumra, rendezvényre történő jelentkezés és részvétel céljából kezeli a megadott adatokat.

Kezelt adatok köre

Jelentkezés során a kiválasztott kurzus megrendelésének teljesítéséhez.

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Neme,

Nemzetisége,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége,

 

Pályázathoz adatok:

Munkaerőpiaci státusz,

Végzettség, egyéb megjegyzések,

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám, e-mail, kapcsolattartó neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

Számlázási adatok.

Egyéb a JUTAKI KFT. érdekkörébe tartozó önkéntes alapon megadható adatok:

Kér-e hírlevél küldést,

Honnan hallott rólunk.

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név,

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli a jelentkezés visszaigazolásáig.

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a visszaigazolást követően szerződés alapján a szerződés teljesítését követő 5 évig, azaz elévülési ideig kezeli.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a visszaigazolásig a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező hozzájárulása a szerződéshez szükséges lépések megtételéhez.

A jelentkezés során megadott adatokat a JUTAKI KFT. a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, azaz a webinárium/rendezvény lebonyolítása és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

 • Számlázással kapcsolatos adatkezelés célja

A JUTAKI Kft. a kurzusokra, képzésekre jelentkezők számlázással kapcsolatos adatait csak önfinanszírozás esetében kezeli a számla kiállítása céljából. Pályázatos jelentkezők esetében a számla a munkáltatója nevére kerül kiállításra.

Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név/ vagy munkáltató neve.

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb az elévülési időig, vagyis a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

 

Adatkezelés jogalapja

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

3.     ERASMUS+ Diákmobilitás, azaz a KA1-es pályázatra történő jelentkezés és képzésen és cserediák programban történő részvétel

A JUTAKI KFT. a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve ERASMUS KA1-es pályázati támogatásban résztvevő oktatási intézmények diákjai részére külföldi intézményeknél képzést biztosít. Az együttműködés során a JUTAKI KFT. biztosítja a részt vevő diákok számára a képzésre való jelentkezési és képzési felületet. A JUTAKI KFT. a jelentkezések után a diák adatait átadja a képzést lebonyolító intézmény részére. (adattovábbítás).

 • Az adatkezelés célja

A JUTAKI KFT. a diák hallgatók ERASMUS KA1-es pályázathoz kapcsolódó képzésekre/kurzusokra történő jelentkezés és részvétel céljából kezeli a megadott adatokat.

Kezelt adatok köre

Jelentkezés során a kiválasztott kurzus megrendelésének teljesítéséhez.

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Neme,

Nemzetisége,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége,

Kiskorúak esetében a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám (esetleges sürgős, bekövetkezett egészségügyi probléma esetében ellátáshoz),

Munkaerőpiaci státusz,

Végzettség, egyéb megjegyzések,

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám, e-mail, kapcsolattartó/törvényes képviselő neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

Számlázási adatok,

intézmény Erasmus+ szerződés száma,

intézmény OID azonosítója.

Egyéb a JUTAKI KFT. érdekkörébe tartozó önkéntes alapon megadható adatok:

Kér-e hírlevél küldést,

Honnan hallott rólunk.

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név,

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli a jelentkezés visszaigazolásáig.

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a visszaigazolást követően szerződés alapján a szerződés teljesítését követő 5 évig, azaz elévülési ideig kezeli.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a visszaigazolásig a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező hozzájárulása a szerződéshez szükséges lépések megtételéhez.

A kurzusokra történő jelentkezés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, azaz a cserediák program lebonyolítása és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Adattovábbítás

A JUTAKI KFT. a képzés bonyolító külföldi vagy magyar intézményeknek továbbítja a kurzuson való részt vevők adatait, hogy a kurzus. Az alábbi adatokat továbbítjuk a kurzust lebonyolító intézmények felé:

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi igazolvány neve / száma / érvényessége,

Diák igazolvány neve / száma / érvényessége,

Szülő hozzájáruló nyilatkozata.

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Neme (szállás okán),

Nemzetisége (külföldiek szükséges száma okán),

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

Diákigazolvány szám (közlekedés biztosítása okén),

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

intézmény ERASMUS szerződésének száma,

intézmény OID azonosítója.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám,

E-mail cím,

Kapcsolattartó/törvényes képviselő/ szülő neve és elérhetősége.

 

Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan

A 18. életévét be nem töltött személyek kiskorúnak minősülnek a 2015. évi V. tv., a Ptk. értelmében. A 16. életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) esetében, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak abban az esetben és olyan mértékben jogszerű, ha a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy törvényes képviselő adta meg, vagy hozzájárulásával megerősítette.

A gyermek 16. életéve betöltését követően önállóan is gyakorolhatja ezen jogát.

A gyermekek adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztatókban foglaltak irányadók.

 • Az adatkezelés célja a kurzusokkal kapcsolatosan

A JUTAKI KFT. a diák hallgatók ERASMUS KA1-es pályázathoz, ERASMUS KA2-es pályázathoz kapcsolódó saját szervezésű képzéseire/kurzusaira történő jelentkezés és azok lebonyolítása, valamint vizsgáztatás és bizonyítvány/tanúsítvány kiállítása céljából kezeli a megadott adatokat.

Kurzusokkal kapcsolatosan további kezelt adatok

Kurzus adatai Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után
Kurzusok órái

Jelenlévő hallgatókról Jelenléti Ív,

Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról,

Videófelvétel online órákról

Csoport kommunikáció körlevél, értesítés címzettek részére
Értékelések, szint mérés Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés
Tanúsítványok Hallgatónak kiadott tanúsítványok sorszáma, igazolt szint, másolat, átvétel nyilvántartása

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezést követően létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítéséig kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

 • Adatkezelés célja

A JUTAKI Kft. a kurzusokra, képzésekre jelentkezők számlázással kapcsolatos adatait csak önfinanszírozás esetében kezeli a számla kiállítása céljából. Pályázatos jelentkezők esetében a számla a munkáltatója nevére kerül kiállításra.

Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név/ vagy munkáltató neve.

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb az elévülési időig, vagyis a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

 

Adatkezelés jogalapja

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

4.     ERASMUS és Hungary Expert Utazási Iroda saját képzései

 

A JUTAKI KFT. a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve ERASMUS KA1-es pályázati támogatásban résztvevő oktatási intézmények diákjai és tanárai részére saját képzést biztosít. Az együttműködés során a JUTAKI KFT. biztosítja a részt vevő diákok számára a képzésre való jelentkezési és képzési felületet. A JUTAKI KFT. a jelentkezések után a diák adatait átadja a képzést lebonyolító intézmény részére. (adattovábbítás).

 • Az adatkezelés célja

A JUTAKI KFT. a diák hallgatók ERASMUS KA1-es pályázathoz kapcsolódó képzésekre/kurzusokra történő jelentkezés és részvétel céljából kezeli a megadott adatokat.

Kezelt adatok köre tanárok és munkatársak esetében

Jelentkezés során a kiválasztott kurzus megrendelésének teljesítéséhez.

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége.

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Neme (szállás okán),

Nemzetisége (külföldiek szükséges száma okán),

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám,

Munkaerőpiaci státusz,

Végzettség, egyéb megjegyzések,

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

OKM azonosító (FAR rendszer okán).

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám,

E-mail cím,

Kapcsolattartó neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

Számlázási adatok,

intézmény Erasmus+ szerződés száma,

intézmény OID azonosítója.

Egyéb a JUTAKI KFt. érdekkörébe tartozó önkéntes alapon megadható adatok:

Kér-e hírlevél küldést,

Honnan hallott rólunk.

Számlázással kapcsolatos adatok:

Név,

Cím,

Számla összege,

Bizonylat, számla sorszáma.

 

Kezelt adatok köre diákokkal kapcsolatosan

Jelentkezés során a kiválasztott kurzus megrendelésének teljesítéséhez.

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Neme,

Nemzetisége,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége,

Kiskorúak esetében a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám (esetleges sürgős, bekövetkezett egészségügyi probléma esetében ellátáshoz),

Munkaerőpiaci státusz,

Végzettség, egyéb megjegyzések,

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám, e-mail, kapcsolattartó/törvényes képviselő neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

Számlázási adatok.

Egyéb a JUTAKI KFT. érdekkörébe tartozó önkéntes alapon megadható adatok:

Kér-e hírlevél küldést,

Honnan hallott rólunk.

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a jelentkező hozzájárulása alapján kezeli a jelentkezés visszaigazolásáig.

A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a visszaigazolást követően szerződés alapján a szerződés teljesítését követő 5 évig, azaz elévülési ideig kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a visszaigazolásig a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező hozzájárulása a szerződéshez szükséges lépések megtételéhez.

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, azaz a webinárium/rendezvény lebonyolítása, és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Adattovábbítás

A JUTAKI KFT. a képzés bonyolító külföldi vagy magyar intézményeknek továbbítja a kurzuson való részt vevők adatait, hogy a kurzus. Az alábbi adatokat továbbítjuk a kurzust lebonyolító intézmények felé:

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Neme,

Nemzetisége,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége, (útlevél vagy személyi igazolvány, diákigazolvány)

Kiskorúak esetében a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám (esetleges sürgős, bekövetkezett egészségügyi probléma esetében ellátáshoz),

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

intézmény Erasmus+ szerződés száma,

intézmény OID azonosítója.

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám, e-mail, kapcsolattartó/törvényes képviselő neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Számlázási adatok.

 

Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan

A 18. életévét be nem töltött személyek kiskorúnak minősülnek a 2015. évi V. tv., a Ptk. értelmében. A 16. életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) esetében, a gyermekek személyes adatinak kezelése csak abban az esetben és olyan mértékben jogszerű, ha a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy törvényes képviselő adta meg, vagy hozzájárulásával megerősítette.

A gyermek 16. életéve betöltését követően önállóan is gyakorolhatja ezen jogát.

A gyermekek adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztatókban foglaltak irányadók.

 

 • Az adatkezelés célja a kurzusokkal kapcsolatosan

A JUTAKI KFT. a diák hallgatók ERASMUS KA1-es pályázathoz, ERASMUS KA2-es pályázathoz kapcsolódó saját szervezésű képzéseire/kurzusaira történő jelentkezés és azok lebonyolítása, valamint vizsgáztatás és bizonyítvány/tanúsítvány kiállítása céljából kezeli a megadott adatokat.

Kurzusokkal kapcsolatosan további kezelt adatok

Kurzus adatai Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után
Kurzusok órái

Jelenlévő hallgatókról Jelenléti Ív,

Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról,

Videófelvétel online órákról

Csoport kommunikáció körlevél, értesítés címzettek részére
Értékelések, szint mérés Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés
Tanúsítványok Hallgatónak kiadott tanúsítványok sorszáma, igazolt szint, másolat, átvétel nyilvántartása

 

Adatkezelés időtartama

A JUTAKI KFT. a jelentkezést követően létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítéséig kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

Adattovábbítás

A JUTAKI KFT. a képzést bonyolító külföldi vagy magyar intézményeknek továbbítja a kurzuson való részt vevők adatait. Az alábbi adatokat továbbítjuk a kurzust lebonyolító intézmények felé:

Azonosításhoz szükséges adatok:

Neve,

Leánykori neve,

Anyja neve,

Születés helye és ideje,

Neme,

Nemzetisége,

Lakcíme, tartózkodási helye,

Személyi okmány neve / száma / érvényessége, (útlevél vagy személyi igazolvány, diákigazolvány)

Kiskorúak esetében a törvényes képviselő (szülő) hozzájárulása,

 

Kurzushoz szükséges adatok:

Nyelvtudás szintje,

Külföldiek esetén tartózkodás oka,

TAJ szám (esetleges sürgős, bekövetkezett egészségügyi probléma esetében ellátáshoz),

Rendelkezik-e ERASMUS státusszal a jelentkező vagy önfinanszírozással jelentkezik,

Választott kurzus adatai,

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

Telefonszám, e-mail, kapcsolattartó/törvényes képviselő neve és elérhetősége,

 

Megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok és

Számlázási adatok.

 

A JUTAKI KFT. a képzés elvégzéséről a FAR (Felnőttképzési Akkreditációs Rendszerbe) rendszerbe való nyilvántartás végett továbbítja és feltölti az alábbi adatokat:

-        Jelentkező Születési neve,

-        Anyja neve.

  • Adatkezelés célja

  A JUTAKI Kft. a kurzusokra, képzésekre jelentkezők számlázással kapcsolatos adatait csak önfinanszírozás esetében kezeli a számla kiállítása céljából.

  Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

  Számlázással kapcsolatos adatok:

  Név,

  Cím,

  Számla összege,

  Bizonylat, számla sorszáma.

   

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb az elévülési időig, vagyis a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

   

  Adatkezelés jogalapja

  A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

  5.     A JUTAKI Kft. tanárai, trénereivel kapcsolatos adatkezelés

   

  A JUTAKI KFT. a Tempus Közalapítvány ERASMUS KA1-es és ERASMUS KA2-es  pályázati támogatásban résztvevő oktatási intézmények tanárai és munkatársai és diákok részére külföldi intézményeknél és saját szervezésű képzéseket biztosít. A JUTAKI KFT. saját megbízott tanáraival és trénereivel biztosítja a képzések egy részét, melynek során a trénerei és oktatói adatait kezeli.  

  • Az adatkezelés célja

  A JUTAKI KFT. a tanár és trénerek Megbízási jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelése a szerződés megkötéséhez.

  Kezelt adatok köre

  Szerződés megkötéséhez

  Azonosításhoz szükséges adatok:

  Neve,

  Leánykori neve,

  Anyja neve,

  Születés helye és ideje,

  Lakcíme, tartózkodási helye,

  Személyi okmány neve, száma, érvényességi ideje,

  TAJ szám,

  OKM azonosító,

  Adószáma, vagy adóazonosító jele.

  Az adóbevalláshoz szükséges adatok,

  A végzettségre vonatkozó adatok,

  A bérszámfejtéshez szükséges és a bérre vonatkozó adatok,

  Családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó adatok,

  Képzések, bizonyítványok, végzettség és annak eredményére vonatkozó adatok.

   

  Mely Kurzust tartja a tréner:

  Munkaerőpiaci státusz,

  Végzettség, egyéb megjegyzések,

  Kurzus adatai.

  Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

  Telefonszám,

  E-mail cím,

  Kapcsolattartó neve és elérhetősége,

   

  Szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok:

  Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

  Számlázási adatok.

  Egyéb a JUTAKI KFt. érdekkörébe tartozó önkéntes alapon megadható adatok:

  Kér-e hírlevél küldést,

  Honnan hallott rólunk.

  Számlázással kapcsolatos adatok:

  Név,

  Cím,

  Számla összege,

  Bizonylat, számla sorszáma.

   

  Adatkezelés időtartama

  A JUTAKI KFT. az oktatni kívánó jelentkező tréner, tanár a jelentkezés során megadott adatokat a hozzájárulása alapján kezeli a visszaigazolásáig.

  A JUTAKI KFT. a jelentkezés során megadott adatokat a visszaigazolást követően szerződés alapján a szerződés teljesítését követő 5 évig, azaz elévülési ideig kezeli.

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a kurzus tartására történő jelentkezés esetében a visszaigazolásig a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a jelentkező hozzájárulása a szerződéshez szükséges lépések megtételéhez.

  Az adatkezelés jogalapja a kurzus tartására történő jelentkezés visszaigazolását követően a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint szerződéses kötelezettség teljesítése a kurzusokon való részvétel biztosítása.

   

  • Az adatkezelés célja a kurzusokkal kapcsolatosan

  A JUTAKI KFT. tanárai kurzusokkal kapcsolatosan kezel adatokat annak céljából, hogy a kurzus megtartásra került-e az adott hallgatói körrel, és annak ellenőrizhető legyen a menete.

  Kurzusokkal kapcsolatosan további kezelt adatok

  Megtartott Kurzus adatai Tandíj, vizsgadíj, kezdés / kilépés időpontja, archivált szerződés, számlára megjegyzés, tanúsítvány, tanúsítvány, folytatja-e tanfolyam után
  Kurzusok megtartott és elmulasztott órái

  Jelenlévő hallgatókról Jelenléti Ív,

  Haladási naplóban megjegyzés hallgatóról,

  Videófelvétel online órákról

  Tanár csoport kommunikációja körlevél, értesítés címzettek részére
  Tanári értékelések, szint mérések Időpont, archivált teszt, elért pontszám, aktuális tudásszint, szöveges értékelés
  Tanúsítványok Hallgatónak kiadott tanúsítványok sorszáma, igazolt szint, másolat, átvétel nyilvántartása

   

  Adatkezelés időtartama

  A JUTAKI KFT. a tanár, tréner, oktató jelentkezését követően létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítéséig kezeli.

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a kurzusokra történő jelentkezés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, és a szerződéskötést megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele.

  • Adatkezelés célja

  A JUTAKI Kft.  adózási, társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, bejelentések megtétele céljából kezeli tanárai, oktatói, trénerei alábbi adatait.

  A kezelt adatok köre

  Azonosítási és szerződéshez szükséges adatok

  Neve,

  Leánykori neve,

  Anyja neve,

  Születés helye és ideje,

  Lakcíme, tartózkodási helye,

  Személyi okmány neve, száma, érvényességi ideje,

  TAJ szám,

  OKM azonosító,

  Adószáma, vagy adóazonosító jele.

  Az adóbevalláshoz szükséges adatok,

  A végzettségre vonatkozó adatok,

  A bérszámfejtéshez szükséges és a bérre vonatkozó adatok,

  Családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó adatok,

  Képzések, bizonyítványok, végzettség és annak eredményére vonatkozó adatok.

  Kapcsolattartáshoz szükséges adatok:

  Telefonszám,

  E-mail cím,

  Kapcsolattartó neve és elérhetősége.

  Számlázással kapcsolatos adatok:

  Név,

  Cím,

  Számla összege,

  Bizonylat, számla sorszáma.

   

  Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

   

  Adatkezelés időtartama

  Jogszabályi kötelezettség Kezelt adatok Adatkezelés időtartama
  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 77. § (1) bekezdése bizonylatotok, könyvek, nyilvántartások 5 évig
  Art. 78. § (3) és (4) bekezdése az adó megállapításához a bevallást, vagy bejelentést Az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig
  Art. 78. § (6) bekezdése   Munkavállaló az iratait maga is köteles megőrizni
  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tb tv.) 43. § (2) bekezdés b) pontja.   Nem ír elő megőrzési kötelezettséget
  Tb tv. 96. §. név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja), családi állapotát, állampolgárságát, lakóhelyét (tartózkodási helyét), foglalkozását, munkahelyét, munkakörét, tevékenységét, a rokkantságra vonatkozó adatokat, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása az egészségi állapot alapján történik, illetve a keresetre, jövedelemre vonatkozó adatokat tarthatja nyilván.

  Nyilvántartási kötelezettség;

   A Munkáltató a nyugdíjbiztosítási szerv erre irányuló felhívása alapján 15 napon belül köteles átadni az adatokat.

  33/1998. (VI.24.) NM rendelet egészségügyi vizsgálat eredménye eredménytől számított 3 évig

   

   

  • Adatkezelés célja számlázással kapcsolatosan

  A JUTAKI Kft. a kurzusokra, képzésekre jelentkezők számlázással kapcsolatos adatait csak önfinanszírozás esetében kezeli a számla kiállítása céljából.

  Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

  Számlázással kapcsolatos adatok:

  Név,

  Cím,

  Számla összege,

  Bizonylat, számla sorszáma.

   

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb az elévülési időig, vagyis a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

   

  Adatkezelés jogalapja

  A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

   

  6.     Munkaszerződések esetében

   

  Amennyiben Ön kedvet kapott arra, hogy csapatunkhoz csatlakozzon, vagy álláshirdetést adtunk fel, melyre Ön a jelentkezését megküldte, úgy az alábbiakról tájékoztatjuk:

   

  Adatkezelés célja

   

  A munkaviszony megkötése. A JUTAKI KFT. a munkavállalói munkaviszonyával összefüggésben minden, a bérszámfejtéshez, könyveléshez, NAV bejelentéshez szükséges adatot bekér a munkavállalótól. Ezen adatokat továbbítja a Megbízási szerződéssel foglalkoztatott könyvelőnek, aki a JUTAKI KFT. adatfeldolgozója.

   

   

  Kezelt adatok köre

  -        személyi adatok (név, születési idő és hely, anyja neve, születési név, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi azonosító, személyigazolvány száma),

  -        az adóbevalláshoz szükséges adatok,

  -        a végzettségre vonatkozó adatok,

  -        a bérszámfejtéshez szükséges és a bérre vonatkozó adatok,

  -        családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó adatok,

  -        foglalkozás egészségügyi vizsgálatok eredményére vonatkozó adatok,

  -        képzések, bizonyítványok, végzettség és annak eredményére vonatkozó adatok.

   

   

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

  Jogi kötelezettség az adózási, társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, bejelentések megtétele.

  Adatkezelés időtartama

   

  Jogszabályi kötelezettség Kezelt adatok Adatkezelés időtartama
  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 77. § (1) bekezdése bizonylatotok, könyvek, nyilvántartások 5 évig
  Art. 78. § (3) és (4) bekezdése az adó megállapításához a bevallást, vagy bejelentést Az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig
  Art. 78. § (6) bekezdése   Munkavállaló az iratait maga is köteles megőrizni
  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tb tv.) 43. § (2) bekezdés b) pontja.   Nem ír elő megőrzési kötelezettséget
  Tb tv. 96. §. név, leánykori név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja), családi állapotát, állampolgárságát, lakóhelyét (tartózkodási helyét), foglalkozását, munkahelyét, munkakörét, tevékenységét, a rokkantságra vonatkozó adatokat, amennyiben jogszabály szerint a nyugellátás, egyéb ellátás megállapítása az egészségi állapot alapján történik, illetve a keresetre, jövedelemre vonatkozó adatokat tarthatja nyilván.

  Nyilvántartási kötelezettség;

   A Munkáltató a nyugdíjbiztosítási szerv erre irányuló felhívása alapján 15 napon belül köteles átadni az adatokat.

  33/1998. (VI.24.) NM rendelet egészségügyi vizsgálat eredménye eredménytől számított 3 évig

   

   

   

  7.     Képzési szerződésekkel kapcsolatosan

   

  • Adatkezelés célja

   

  Hallgatókkal a JUTAKI KFT. Képzési szerződést köt, mellyel kapcsolatosan a szerződés teljesítése érdekében kezeli az adatokat.

   

   

  Kezelt adatok köre

  A Hallgató azonosítási és alábbi adatai:

  -        személyi adatok (név, születési idő és hely, anyja neve, születési név, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi azonosító, személyigazolvány száma),

  -        az adóbevalláshoz szükséges adatok,

  -        a végzettségre vonatkozó adatok,

  -        a bérszámfejtéshez szükséges és a bérre vonatkozó adatok,

  -        családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó adatok,

  -        képzések, bizonyítványok, végzettség és annak eredményére vonatkozó adatok.

  Szerződés teljesítéséhez szükséges egyéb adatok:

  -        Azonosításhoz szükséges adatok,

  -        Regisztráció/Jelentkezés időpontja,

  -        Számlázási adatok,

  -        intézmény Erasmus+ szerződés száma,

  -         intézmény OID azonosítója.

   

   

   

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

  Jogi kötelezettség az adózási, társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, bejelentések megtétele.

  Adatkezelés időtartama

   

  A hallgató szerződésével kapcsolatos adatokat a bérszámfejtések tekintetében a munkaszerződésekre vonatkozó pontban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

  A Hallgatói szerződést a szerződés megszűnését követő 2 (két) évig kezeljük.

  • Adatkezelés célja számlázással kapcsolatosan

  A JUTAKI Kft. a kurzusokra, képzésekre jelentkezők számlázással kapcsolatos adatait csak önfinanszírozás esetében kezeli a számla kiállítása céljából.

  Számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre

  Számlázással kapcsolatos adatok:

  Név,

  Cím,

  Számla összege,

  Bizonylat, számla sorszáma.

   

  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat a szerződéses kapcsolat lezárásáig, de legfeljebb az elévülési időig, vagyis a szerződés megszűnését követő 5 évig kezeljük.

  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8 évig).

   

  Adatkezelés jogalapja

  A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

  8.     Hírlevél küldéssel kapcsolatosan

   

  Adatkezelés célja

  Az JUTAKI KFT. célja, hogy a feliratkozók és a JUTAKI KFT. meghirdetett kurzusaira, partnerei kurzusaira jelentkezők az általuk megjelölt e-mail címen értesüljenek minden az JUTAKI KFT. által biztosított oktatási lehetőségről, egyéb az JUTAKI KFT. által rendezett rendezvényről, lehetőségekről, egyéb hirdetésekről marketing célú megkeresés formájában.

   

   

  Kezelt adatok köre

  Az Ügyfelek által megadott név és e-mail elérhetőség.

   

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a feliratkozó, vagy jelentkező önkéntes hozzájárulása.

   

  Szolgáltató a reklám célú megkereséseket hozzájárulásos jogalap szerint kezeli, de a jogszabály előírása szerint nyilvántartást vezet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdése szerint.

   

  Az adatkezelést reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az JUTAKI KFT. jogos érdeke alapozza meg.

   

   

  Adatkezelés időtartama

  A hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig kezeljük. A jogos érdekből kezelt adatokat a törlési kérés elintézéséig kezeljük.

   

   

  Adatfeldolgozó hírlevél megküldéséhez

  Az JUTAKI KFT. a hírlevelek megküldéséhez a tárhelyszolgáltatót veszi igénybe.

  Leiratkozás

  Az Érintettek adatait más személynek nem továbbítjuk, de a hírleveleinkben megjelenhetnek partnereink direkt marketing üzenetei is. Ez esetben sem kerülnek viszont ki a kezelésünkből az Ön adatai.

  Önnek lehetősége van bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni az általunk megküldött hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

  A leiratkozás esetén /linken keresztüli leiratkozásnál azonnal, e-mail címre küldött leiratkozásánál 30 (harminc) napon belül/ törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni.

   

   

   

   

  9.     Honlap (www.tanartovabbkepzes.hu) működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés

   

  Az JUTAKI KFT. a www.tanartovabbkepzes.hu honlapján statisztikai okból rögzíti a látogatók IP címét, a honlapra látogatók látogatásának kezdő és befejező időpontját, valamint a megtekintett oldat, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusát. Az adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és azokat 1 (egy) évig tárolja.

  Google Analitics cookie: Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül a látogatók IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, megtekintett oldal adatai, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusa.  A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a Cookie Szabályzat megfelelő elfogadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a látogató számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

  A cookie-k 30 napig tárolódnak, a látogató ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását.

   Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

  A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

  Facebook cookie: A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek segítségével az oldal tulajdonosa részletes tájékoztatást kap, a honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

  Az érintettek a Cookie Szabályzatban állíthatják be a cookie adatkezelést.

   

   

   

  10. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszkezelés során

   

  Adatkezelés célja

  A panasz elintézése, az Érintett azonosítása.

   

  Kezelt adatok köre

  Az Érintett alábbi adatai:

  • Név,
  • Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám).

   

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

   
  Adatkezelés időtartama

  Az adatokat a panasz beérkezését követő 5 évig kezeljük.

   

   

  11. JUTAKI KFT. Igényérvényesítés során

   

   

  Adatkezelés célja

  Az Érintett azonosítása, az Érintett tagdíj, vagy egyéb jogcímen történő hátralékának kezelése, igény érvényestése.

   

  Kezelt adatok köre

  Az Érintett alábbi adatai:

  • Név,
  • Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám),
  • Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma, bankszámla száma, bank neve).

   

  Adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelésre, és adattovábbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint az JUTAKI KFT. jogos érdeke nyújt jogalapot.

   

  Adatkezelés időtartama

  A szerződéses kapcsolat lezárásától számított legfeljebb az igény érvényesítés lezárásáig.

  Adattovábbítás

  A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink érvényesítéséből származó adatokat az JUTAKI KFT. továbbíthatja az ügyvédjének, aki jogosult megismerni ezen adatokat.

   

   

   

  12. Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan

  A 18. életévét be nem töltött személyek kiskorúnak minősülnek a 2015. évi V. tv., a Ptk. értelmében. A 16. életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) esetében, a gyermekek személyes adatinak kezelése csak abban az esetben és olyan mértékben jogszerű, ha a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy törvényes képviselő adta meg, vagy hozzájárulásával megerősítette.

  A gyermek 16. életéve betöltését követően önállóan is gyakorolhatja ezen jogát.

  A gyermekek adatainak kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztatókban foglaltak egyes pontjainál feltüntetettek irányadók.

  II.               ADATFELDOLGOZÓK

  A JUTAKI KFT. az adatok kezeléséhez, tárolásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akikkel külön Adatfeldolgozási szerződést kötött az Érintettek adatainak védelme érdekében. Az Érintettek adataihoz egyebekben az adatkezelő munkavállalói jogosultak hozzáférni.

  a.     Tárhelyszolgáltató:

  Tárhelyszolgáltató neve: Fehér Rendszeház Informatikai Kft.

  Tárhelyszolgáltató székhelye: 2040 Budaörs, Ősz utca 21.

  Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@frik.hu

  b.     Könyvelő

  Az JUTAKI KFT. alábbi megbízott könyvelője végzi a számlák és bizonylatok könyvelését:

  Cégnév: Educonto Bt.

  Székhely: 1201 Budapest, Ábrahám G. utca 51.

  Cégjegyzékszám: 01-06-717202

  Adószám:20156804-1-43

   

  c.      Számlázással kapcsolatosan

  Név: NAV online számlázó

  Web: www.onlineszamla.nav.gov.hu

  Telefon: 1819

   

   

  III.            ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

   

  Az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg, mely jogokat a JUTAKI KFT.-hez címzett a honlapra (www.tanartovabbkepzes.hu)  kihelyezett kérelem formanyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján, vagy a JUTAKI KFT. székhelyére küldött levélben postai úton tud gyakorolni:

  • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog,
  • helyesbítéshez való jog
  • adatkezelés korlátozása,
  • törléshez való jog,
  • hordozhatósághoz való jog,
  • tiltakozáshoz való jog,
  • hozzájárulás visszavonási joga.

  Kérésének teljesítéséhez be kell tudjuk azonosítani, ezért az azonosítás érdekében az alábbi személyes adatok megadására lesz szükségünk:

  • neve,
  • anyja leánykori neve,
  • személyi igazolvány száma,
  • lakcíme.

  Továbbá e-mail fiókunkban elérhető lesz az adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg.

  Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat olyan formában bocsátjuk rendelkezésére, amely formában azt kérelmezi (e-mail útján, postai úton, más adathordozón).

  a.     A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

   

  Az Érintettnek joga van információt kérni a személyes adataira vonatkozóan az JUTAKI KFT.-től a Jogérvényesítés elnevezésű pontban szereplő elérhetőségeken.

  Az Érintettet kérelme esetében késedelem nélkül tájékoztatjuk. Amennyiben a tájékoztatás kérése nem jogszerű, a kérés beérkezésétől számítva, legkésőbb 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet a késedelem okáról, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet jogorvoslati jogával.

  Külföldi állampolgárok esetében az Érintettnek joga van a lakóhelye szerinti hatósághoz is benyújtani panaszát.

  Tekintettel arra, hogy ezen jog gyakorlása az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzott mértékű, illetve többszöri tájékoztatás kérés esetén költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe, illetve a tájékoztatás kérését megtagadhatjuk.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Érintett azonosítását követően e-mailben juttatjuk el az Érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat kérelme beérkezését követő 30 (harminc) napon belül.

  Kérjük, hogy a benyújtott kérelmében pontosan jelölje meg, hogy személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri tekintettel arra, hogy határidőben teljesíteni tudjuk kérelmét!

  b.     Helyesbítéshez való jog

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az JUTAKI KFT. késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

  c.      Adatkezelés korlátozásához való jog

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy az alábbi esetekben kérelmezz a személyes adatai korlátozását:

  • pontatlanul kezelt személyes adatok: az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy azokat rosszul rögzítettük, ez esetben korlátozzuk a személyes adatait. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a JUTAKI KFT. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát és korrigálja azokat.
  • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatai törlését, ehelyett kérelmezi azok felhasználásának korlátozását,
  • az adatkezelés célja megszűnt: a JUTAKI KFT.-nek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célból, azonban az Érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez vagy védelméhez,
  • az Érintett a GDPR 21. (cikk) (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatok kezelése ellen,
  • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk megalapozza az adatkezelést.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Ügyfelünket.

  d.     Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

   

  Az Érintett kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, amennyiben:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
  • Érintett visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
  • Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
  • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
  • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

  A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  e.     Tiltakozáshoz való jog

   

  Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  f.       Az adathordozhatósághoz való jog

   

  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a JUTAKI KFT. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, és széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (XLS, XML, CSV) megkapja és azok továbbítását kérje egy másik adatkezelő részére. Ezen jogával csak abban az esetben élhet, ha joga hozzájáruláson, vagy szerződéses jogviszonyon alapul.

  g.     A hozzájárulás visszavonásának joga

  Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott személyes adatait rendszereinkből töröljük.

  IV.             JOGÉRVÉNYESÍTÉS

  a.     Szolgáltatónál

   

  Az Érintett panaszt tehet személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a JUTAKI KFT.-nél, személyesen vagy postai úton, amennyiben személyes adatai kezelését sérelmezi.

  Adatkezelési panaszokkal és kérelmekkel kapcsolatos szervezeti egység: Vezetőség

  Levelezési és panaszkezelési cím: 2040 Budaörs, Kisfaludy utca 18.

  E-mail: info@hungary-expert.com

  b.     Hatóságnál

   

  Az Érintett panaszával az alábbi hatósághoz is fordulhat:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.,

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Telefon: +36 (1) 391-1400

  Fax: +36 (1) 391-1410

  c.      Bíróság előtt

  Érintettnek lehetősége van továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

   

  V.               EGYÉB RENDELKEZÉSEK

   

  A JUTAKI KFT. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – a jogalapok kivételével - egyoldalúan módosítsa.

  Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024. január 24. napjától hatályos.